Par projektu

...

Apvienoto Nāciju Organizācijas “Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām”, kuru ratificējušas visas Eiropas Savienības dalībvalstis, iekļauj arī šo personu tiesības uz izglītību un informāciju par seksualitāti.

Atklāti izpausta seksualitāte, kā arī pozitīva jutekliskā un seksuālā pieredze paredz cilvēka pašnovērtējuma un pašsajūtas uzlabošanos. Tādi cilvēki kļūst emocionāli stiprāki un tiem ir mazāka iespēja tikt pakļautiem seksuālajai vardarbībai. Atsevišķos gadījums ir iespējams samazināt viņu medikamentu ikdienas devu. Personām ar invaliditāti ir tādas pašas vēlmes kā citiem cilvēkiem, bet bieži vien personām ar invaliditāti nav iespējas īstenot savas tiesības uz seksualitāti. Iepazīstoties ar šo situāciju, izriet projekta mērķis: uzlabot personu ar invaliditāti garīgo veselību, uzlabojot viņu zināšanas seksualitātes jomā.

Viena no pašnoteikšanās un patstāvības prezumpcijām ir izglītība. Projekts garantē tiešu piekļuvi seksuālajai izglītībai un informācijai, kas nepieciešama, lai pasniegtu kvalitatīvas nodarbības personām ar invaliditāti. Šie materiāli paredzēti kā pašām personām ar invaliditāti, tā auditorijai, kas ikdienā saskaras ar personām ar invaliditāti (sociālie darbinieki, aprūpētāji, pieaugušo izglītotāji, radinieki).

Šis inovatīvais projekts rada labvēlīgu augsni, lai pārkāptu invaliditātes stigmai, kas saistīta ar seksualitāti. Mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību par īpašās intimitātes izglītotāja lomu Eiropā kā būtisku palīgu personu ar invaliditāti izglītošanā.

Šī projekta ietvaros radīto rezultātu un resursu mērķgrupas:

  • sociālie darbinieki, aprūpētāji, speciālist, kas strādā ar personām ar invaliditāti, viņu mājskolotāji, kā arī ģimenes locekļi;
  • formālās un neformālās izglītības centri un pakalpojumu sniedzēji;
  • nevalstiskās organizācijas;
  • personas ar invaliditāti;
  • lēmumu pieņēmēji.
Šajā projektā iesaistītās partnerorganizācijas ir dažādu nozaru pārstāvji, bet tās viena otru papildina ar projekta tēmu saistītās jomās. Partneru vidū ir divas organizācijas, kas darbojas personu ar invaliditāti interesēs, viena psiholoģiskās palīdzības asociācija, divas konsultāciju organizācijas un viens nevalstiskā sektora pārstāvis pieaugušo izglītības jomā.

Īpašās intimitātes izglītotāji

"Invaliditātei nav jāizslēdz cilvēks no pieejas visām dzīves jomām".Emma Thompson

Uzsākt e-kursu